เปิดแนวทางฉีดวัคซีนโควิดแบบประจำปี

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบรายละเอียดแผนวัคซีนโควิด-19 ประจำปี ทั้งจำนวนเข็ม ช่วงเวลาที่แนะนำให้ฉีด ฯลฯ

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำปีสำหรับประชาชน (2566-2567) แล้ว

โดยแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นดังนี้

  • เริ่มฉีดในปี 2566 เป็นปีแรก ฉีดปีละ 1 เข็ม
  • แนะนำให้ฉีดช่วงก่อนฤดูฝน หรือตั้งแต่เมษายน เพราะคาดว่าเชื้อจะระบาดมากในช่วงฤดูฝน
  • ใช้วัคซีนชนิดใด/รุ่นใดก็ได้ที่ได้รับการรับรอง ไม่ต้องนับว่าเป็นเข็มที่เท่าไร
  • ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยฉีดที่ต้นแขนคนละข้าง
  • หากไม่ได้ฉีดพร้อมกัน จะฉีดเมื่อไรก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงระยะห่าง

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีวัคซีนเพียงพอ โดยมีสต๊อกวัคซีนเกือบ 20 ล้านโดส

นายอนุทินย้ำว่า ขอให้ประชาชนรีบมารับวัคซีนโควิดตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพราะฉีดก่อนป้องกันก่อน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่อโรครุนแรง (กลุ่ม 608 และเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี) กลุ่มเสี่ยงการสัมผัส/แพร่เชื้อ คืออาชีพที่ต้องสัมผัสคนจำนวนมาก หรืออยู่ในสถานที่แออัด เช่น ทัณฑสถาน เป็นต้น รวมถึงกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และ อสม.

พร้อมกันนี้คณะกรรมการยังเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566 เนื่องจากสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มความเข้มข้นในการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์

รวมถึงเร่งรัดผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สื่อสารเชิงรุกไปยังสถานบริการสาธารณสุข ร้านขายยา และประชาชน เพิ่มความเร็วในการตรวจวินิจฉัยและรักษา โดยใช้ชุดตรวจแบบรวดเร็ว รวมทั้งให้โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมรองรับการรักษาและควบคุมโรคตามแนวทางของกรมควบคุมโรค

และเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งเห็นชอบการมอบหมายหน่วยงานดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ เนื่องจากมีเหตุการณ์ระบาดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงในโรงเรียน คณะกรรมการด้านวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จึงมีข้อเสนอต่อการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสานดำเนินการเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2023-04-27T07:30:49Z dg43tfdfdgfd